Politica de Confidentialitate

I. Informatii generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.gardenretreatbran.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al site-ului www.gardenretreatbran.ro, pot fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/ rezervari electronice, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți Utizitator si/sau Client pe Site-ul www.gardenretreatbran.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate astfel:

– Pentru a raspunde solicitarilor pe care le transmiteti prin formularul de contact.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să furnizați numele si adresa de email in formularul de contact, respectiv in formularul de comentarii din sectiunea blog. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară, iar datele vor fi folosite doar pentru a raspunde mesajului dumneavoastra.

– Pentru rezervare, atunci cand efectuati o rezervare electronica pe site-ul www.gardenretreatbran.ro. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți sa efectuati o rezervare electronica pe site-ul www.gardenretreatbran.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară, iar datele vor fi folosite doar pentru efectuarea rezervarii.

IV. Durata prelucrării datelor

Ca principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale pot fi dezvăluite către parteneri, către terțe persoane sau entități ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• în situatia în care efectuarea rezervarii necesita acest lucru
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: .

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.gardenretreatbran.ro/politica-cookies/.

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2021